EXPOSICIONS - COL·LECCIONISME - CONFERÈNCIES - CORAL - TALLERS I CURSOS - AVISOS - HEMEROTECA
 
 
 
Vols fer-te soci ?
 
Grup Rauxa

VOLS FER-TE SOCI ?

El sotasignant sol·licita l’admissió de soci de l’associació Gent del Masnou

QUOTA ANUAL PER A L’ANY 2018: 42 €

Revisable anualment amb l'IPC

 

Dades personals
 
   
Nom:
Cognoms:
Adreça:
Telèfon:
e-Mail:
DNI:
Data de naixement:
   
Cònjugue / parella
 
   
Nom:
Cognoms:
DNI:
Data de naixement:
   
Domiciliació bancària
   
Banc / Caixa:
Adreça:
Núm de compte IBAN:
   
 
   

 


Accepto i autoritzo que Gent del Masnou tracti les meves dades personals de conformitat amb la normativa europea vigent de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016) (RGPD) i a mantenir el contacte per mitjans electrònics fins a nou avís.

Aquest document autoritza el pagament de les quotes de Gent del Masnou amb càrrec al meu compte / llibreta al banc o caixa especificat

Aquesta informació pot ser modificada i/o cancelada segons disposa la Lley de Protecció de Dades. En aquest cas l'interessat haurà de comunicar-ho a Gent del Masnou.